QR code, barcode i Zakon o trgovini

QR code, barcode i Zakon o trgovini

Zakon o trgovini, koji je stupio na snagu 30. jula 2019. godine ("Službeni glasnik RS", br. 52/19, od 22. jula 2019. godine) definišu se i uređuju uslovi i načini obavljanja i unapređenja trgovine na tržištu Repulike Srbije kao i nadzor, i zaštita tržišta. Sve odredbe Zakona o trgovini su stupile na snagu 8 dana nakon obajve u “Službenom glasniku RS” osim odredbe člana 34. stav 8. koja će se primenjivati po isteku šest meseci. Ova odredba propisuje da roba pored deklaracije mora mora biti označena mašinski čitljivom oznakom (GTIN identifikacijom, QR kodom i dr.). Na ovaj način je pre svega trgovcima a potpom i proizvođačima ostavljen period od šest meseci kako bi mogli da se prilagode.

I tako je 31. januara 2020. godine odredba člana 34. stav 8. Zakona o trgovini počela sa primenom.

Šta u parksi znači primena odredbe člana 34. stav 8. Zakona o trgovini?

To znači da sva roba u maloprodaji pored do sada obavezne deklaracije mora biti označena i mašinski čitljivom oznakom (QR ili bar kod).

Do sada na proizvodu, na vidnom mestu, morala je da bude isteknuta samo deklaracija koja je sadržala podatke o nazivu i vrsti robe, tipu i modelu u skladu sa prirodom robe, količini izraženoj u jedinici mere ili komadu u skladu sa svojstvima robe, poslovnom imenu proizvođača, a od 31. januara 2020. godine, mora biti označena i mašinski čitljivom oznakom (GTIN identifikacijom, QR kodom i dr).

Na ovaj način potrošači će moći da svojim pametnim telefonim skeniraju QR kod, barcode ili neku drugu oznaku i saznaju poreklo proizvoda i osnovne podatke o njemu.

Zakon o trgovini ne definiše sadržaj QR ili bar koda, već se ostavlja proizvođaču i trgovcu da na osnovu svog iskustva kreira sadržaj i tip kod prema svojim i potrebama svojih potrošača.

Gde i kako postaviti mašinski čitljivu oznaku (QR ili bar kod)

Mesto gde je potrebno postaviti mašinski čitljivu oznaku (QR ili bar kod) nije definisano u Zakonu, ali je bitno da je oznaka vidljiva i uočljiva potrošaču.

U slučaju rinfuzne robe, trgovac je dužan da QR bar kod postavi na zbirno pakovanje, na isti način kao i deklaracija.

QR ili bar kod je obavezan za maloprodaju voća i povrća kao i za pekarske proizvode, samo što u ovom slučaju, trgovac neće postavljati oznake na sam proizvod već pored mesta na kome se roba nalazi.

U nastavku možete prošitati član 34. Zakona o trgovini:

Deklaracija

Član 34

Roba u trgovini na malo mora da ima deklaraciju koja sadrži podatke o nazivu i vrsti robe, tipu i modelu u skladu sa prirodom robe, količini izraženoj u jedinici mere ili komadu u skladu sa svojstvima robe, poslovnom imenu proizvođača, a za robu iz uvoza poslovnom imenu uvoznika i zemlji proizvodnje.

Proizvođač, odnosno za robu iz uvoza uvoznik, dužan je da snabde robu deklaracijom sa tačnim podacima iz stava 1. ovog člana.

Podaci iz deklaracije za robu koja se nalazi u trgovini na malo ne mogu da se menjaju ili uklanjaju.

Deklaracija mora da se istakne uočljivo na jedan od sledećih načina:

  1. na robi ili na njenom pakovanju (uključujući privezak, etiketu, alkicu, omot i sl.);
  2. neposredno pored robe na mestu prodaje;
  3. u katalogu ili drugom materijalu sa ponudom te robe koji je besplatno dostupan potrošačima na prodajnom mestu, pre kupovine na način na koji se potrošači ne dovode u zabludu.

U daljinskoj trgovini trgovci su dužni da učine dostupnim podatke iz stava 1. ovog člana potrošaču pre kupovine u obliku i na način koji je neposredno i stalno dostupan.

Svi podaci iz stava 1. ovog člana moraju da budu navedeni na jasan, lako uočljiv i čitljiv način, na srpskom jeziku, na ćiriličkom ili latiničkom pismu.

Kao zemlja proizvodnje u smislu stava 1. ovog člana, može da se navede Evropska unija (u daljem tekstu: EU), ako se roba proizvodi u zemlji koja je članica EU.

Roba pored podataka iz stava 1. ovog člana mora biti označena mašinski čitljivom oznakom (GTIN identifikacijom, QR kodom i dr.).

Roba može da bude označena i podacima na stranim jezicima, kao i žigom i drugim podacima ili piktogramima, kojima se bliže identifikuju roba i njena svojstva.

Pored podataka iz stava 1. ovog člana koje sadrži deklaracija, roba se deklariše i u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje deklarisanje i označavanje.

Placanje telefonom putem skeniranja NBS IPS QR koda

Plaćanje telefonom putem skeniranja NBS IPS QR koda

Narodna banka Srbije je 27. februara 2020. godine omogućila instant plaćanje računa putem skeniranja QR koda mobilnim telefonom. Od sada imamo mogućnost da na svim prodajnim mestima, koje je trgovac obeležio oznakom IPS (Instant Plaćanje Srbija), robi ili uslugu platimo putem mobilne apliakcije naše banke, odabiro opcije IPS pokaži ili IPS skeniraj i skeniranjem predviđenog QR kod.

detaljnije
Da li koristiti QR ili Bar code za svoj proizvod

Da li koristiti QR ili Bar code za svoj proizvod?

Zakon o trgovini u član 34. stav 8 kaže: “Roba pored podataka iz stava 1. ovog člana mora biti označena mašinski čitljivom oznakom (GTIN identifikacijom, QR kodom i dr.), tako da, dokle god je na vašem proizvodu na jasan i uočljiv način istaknut mašinski čitljiva oznaka (QR ili bar kod) za vas nema problema. Ali, sa druge strane, QR i Bar kod se veoma tehnički razlikuju, svaki od njih ima svoje prednosti i mane, pa na osnovu toga treba i izbarati pogodno rešenje za sebe.

detaljnije
QR code, barcode i Zakon o trgovini

QR code, barcode i Zakon o trgovini

31. januara 2020. godine odredba člana 34. stav 8. Zakona o trgovini počela sa primenom. Ova odredba propisuje da roba pored deklaracije mora mora biti označena mašinski čitljivom oznakom (GTIN identifikacijom, QR kodom i dr.). Šta u parksi znači primena odredbe člana 34. stav 8. Zakona o trgovini? To znači da sva roba u maloprodaji pored do sada obavezne deklaracije mora biti označena i mašinski čitljivom oznakom (QR ili bar kod).

detaljnije